บาคาร่าเว็บตรง ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ ทหารเรือช่วยแมว กลางทะเลสตูล

บาคาร่าเว็บตรง ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพ ทหารเรือช่วยแมว กลางทะเลสตูล

บาคาร่าเว็บตรง สตูล – ผู้ใช้เฟซบุ๊ก จ่าเฉิน เม็ดไทรทีม ยูทูป ได้โพสต์ข้อความและภาพวินาทีที่ทหารเหลือได้ว่ายน้ำไปช่วยเหลือแมวจากเรือที่จมอยู่กลางทะเลสตูล พร้อมระบุว่าหากไม่มีใครเข้าช่วยเหลือแมวที่อยู่บนเรือจะตายจากการขาดน้ำและขาดอาหารได้

โดย น.ต.ปรัชญ์ ขำเจริญ รอง ผบ.นรภ.ทร.เกาะหลีเป๊ะหัวหน้าสถานีเรือละงู 

เล่าให้ฟังว่า นาทีที่ออกตรวจดูสภาพเรือที่ไฟไหม้กำลังจมลงทะเลนั้น ได้มองเห็นสัตว์มีชีวิต นั้นคือ แมว 4 ตัว ที่ร้องและกลัวจนเราเห็นถึงความน่าสงสาร เพราะถ้าปล่อยไปก็หมายถึง แมวทั้ง 4 ตายได้ จึงกระโดดลงทะเลไปว่ายเอาขี่หลังมาทันที เพราะว่านาทีที่เรือโดนไฟไหม้กำลังทยอยจมลงทะเล

ส่วนเรือขนาดใหญ่ที่จมลงนั้น อยู่ในในลักษณะแนวตั้ง หัวเรือโผล่พ้นน้ำประมาณ 3 เมตร และพบแมว จำนวน 4 ตัว ได้ให้การช่วยเหลือและนำกลับมาดูแลที่หน่วย ตัวเรือลอยน้ำไปตามกระแสน้ำ กระแสลม ต่อมาเวลา 14.30 ชุดตรวจการณ์ นป.สอ.รฝ.491 เดินทางถึงที่ตั้งหน่วย กำลังพลปลอดภัย

นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าชายในภาพคือ พลทหาร ทัศน์พล สาอิ ตำแหน่ง พลปืนเล็ก หมู่ป้องกัน หน่วยปฎิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 491 หลังจากที่ภาพนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตมาชื่นชมพร้อมกับแชร์ภาพดังกล่าวกันเป็นจำนวนมาก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บัคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 ของระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ.2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 5 ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย

ไฟเขียว ชะลอขยายเกษียณอายุราชการ จาก 60 ปี เป็น 63 ปี เหตุโควิดระบาด ควรใช้จ่ายงบประมาณที่มีจำกัด

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 2 มี.ค. 64 ได้มีการพิจารณาข้อเสนอแนะที่ให้ การชะลอหรือทบทวนการขยายเกษียณอายุราชการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม อันเนื่องมาจากประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็น 20% ของประชากร โดยแนวทางหนึ่งที่ออกมาก่อนหน้านี้ คือ  การขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกาย

ล่าสุด สำนักงาน ก.พ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กรมเสมียนตรา) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรุงเทพมหานคร

โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ สรุปได้ว่า

1. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ เรื่อง การชะลอหรือทบทวนการขยายเกษียณอายุราชการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เนื่องจากประเทศกำลังประสบปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบที่สำคัญต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบบการคลังและงบประมาณรัฐบาล จึงควรใช้จ่ายงบประมาณที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดการจ้างงานกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางก่อนเป็นลำดับแรก และเมื่อประเทศสามารถจัดการผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แล้ว จึงสามารถนำมาพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

2. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ เรื่อง การจ้างงานเพื่อใช้ศักยภาพข้าราชการเกษียณ ที่เสนอให้มีการกำหนดทางเลือกที่หลากหลายในการจ้างงานข้าราชการที่เกษียณอายุราชการควบคู่ไปกับมาตรการขยายอายุเกษียณ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความจำเป็นและความต้องการบุคลากรในแต่ละตำแหน่งหรือสาขา เช่น ตำแหน่งหรือสาขาที่ขาดแคลนกำลังคน ตำแหน่งที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยให้พิจารณาจ้างข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในรูปแบบอื่น อาทิ การจ้างเหมาบริการ การรับงานไปทำ เป็นต้น

3. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ เรื่อง การศึกษาเพื่อปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง และจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกันต่อไป บาคาร่าเว็บตรง